Jauna lietotāja reģistrācija

Reģistrējoties Jūs piekrītat Noteikumiem

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šie preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridiskais dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdēvēja tiesības, pienākumus un atbildību. Pircējam e-veiklā iegādājoties preces tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma pieteikšanas brīdī.
1.3. Veikt pirkumus e-veikalā ir tiesīgas:
1.3.1. rīcībspējīgās fiziskās personas, t.i. pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav aprobežota ar tiesas lēmumu;
1.3.2. nepilngadīgās personas no 14 līdz18 gadiem, tikai ar vecāku, audžuvecāku piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tie individuāli rīkojas ar saviem ienākumiem;
1.3.3. juridiskās personas;
1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
1.4. Pārdevējs, apstiprinot noteikumus, tāpat garantē, ka saskaņā ar šo noteikumu1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā.
1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdēvēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs izvēlējies preces un ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinās ar Pārdevēja noteikumiem, nospieda pogu „Apstiprināt pasūtījumu”(sk. 5.punktu - preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi).
1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju glabājas e-veikalā.

2. Personas datu aizsardzība. 2.1. Pircējs e-veikalā var pasūtīt preces:
2.1.1. reģistrējoties šajā e-veikalā, ievadot reģistrācijā pieprasīto informāciju;
2.1.2. nereģistrējoties šajā e-veikalā;
2.2. Pircējam, pasūtot preces 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja informācijas laukumos, jānorāda preču pasūtīšanas nepieciešamus personīgus datus: vārdu, uzvārdu, preču piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2.punktā sniegtie Pircēja personīgie dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas e-veikala, Pārdevēja darbības analīzes un mārketinga mērķiem.
2.4. Piekrītot, lai Pircēja personīgie dati būtu apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdēvēja mērķiem, Pircējs tāpat piekrīt, lai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiktu sūtīti informācijas paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma izpildei.
2.5. Pircējs, piereģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieslēgšanas datus.

3. Pircēja tiesības un pienākumi.
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un e-veikala informācijas sadaļās.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas; pārdošanas līguma ar e-veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad no līguma nevar atteikties saskaņā ar LR likumiem (piemēram, ja līgums noslēgts par higiēnas produktu, gultas veļas pārdošanu; sk. informāciju VPI Lietotāju centra mājas lapā http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038; Ne pārtikas preču atgriešanas un maiņas īpatnības; 18.punktu).
3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nebija bojāta vai pēc būtības nemainīja savu sākotnēju izskatu, ka arī netika izmantota.
3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces, un par tiem samaksāt nolīgto cenu.
3.5. Ja tiek mainīti Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam ir nekavējoties tos jāatjaunina.
3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanas datus. Ja Pircējs šos datus ir pazaudējis, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus.
3.7. Pircēja, kas izmanto e-veikalu, piekrīt šiem preču pirkšanas – pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārdevējs apņemas, radīt visus apstākļus Pircējam, lai tas varētu pilnā apmērā izmantot e-veikalā sniegtus pakalpojumus.
4.2. Ja pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-veikala darba stabilitātei un drošībai, vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Pircēja iespējas izmantot e-veikala pakalpojumus, vai, izņēmuma gadījumos, anulēt Pircēja reģistrāciju.
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības attiecībā uz viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā.
4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces pēc norādītas adreses.

5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība un termiņi.
5.1. E-veikalā Pircējs var veikt pirkumus visu diennakti, 7 dienas nedēļā.
5.2. Šis Līgums stājās spēkā no brīža, kad Pircējs nospied pogu "Apstiprināt pasūtījumu", bet saņemot pasūtījumu Pārdevējs to apstiprina un nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
5.3. Preču cenas e-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas litos, ieskaitot PVN.
5.4. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem:
5.4.1. Apmaksa, izmantojot internetbanku – tā ir iepriekšēja samaksa, izmantojot Pircēja internetbankas sistēmu. Lai izmantotu šo apmaksas formu, Pircējam jāparaksta apkalpošanas līgums internetbankas sistēmā ar vienu no zemāk minētajām bankām: SEB Banka, Swedbank; DNB Nord banka, Parex banka, Ūkio banka, Danske banka, Nordea banka, Snoras banka. Naudas līdzekļus Pircējs pārskaita uz e-veikala attiecīgo bankas kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā pāriet uz attiecīgo banku, jo visas naudas operācijas tiek veiktas internetbankas sistēmā.
5.4.2. Samaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir iepriekšēja samaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu, dodas uz tuvāko bankas nodaļu, un pārskaita naudas līdzekļus uz e-veikala bankas kontu.
5.4.3. Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Augšminētajos gadījumos, ņemot vērā Pārdevēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu 6.4. punktā, tikai pēc tam, saņemot samaksu par precēm, sākas sūtījuma formēšana un preču piegādes termiņa nolase.

6. Preču piegāde.
6.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.
6.2. Pircējs apņemas patstāvīgi pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar preces pieņemt patstāvīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.
6.3. Preču piegādi veic Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis (kurjers).
6.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Šie termiņi ir preliminārie un netiek piemēroti gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs ir informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi.
6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.
6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties ir jāpaziņo Pārdevējam, ja sūtījums tiek piegādāts saburzītajā vai kaut kā citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai nepietiekams daudzums, nepilnas komplektācijas.
6.7. Preču piegādes laikā Pircēja pienākums, pamanot iepakojuma bojājumus, kurjera sniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā norādīt piezīmes vai sastādīt atsevišķu aktu par šiem bojājumiem. To Pircējam jāizdara piedaloties kurjeram. Ja Pircējs neveiks šīs darbības, tad Pārdevējs tiks atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ, kurus Pircējs augšminētajā kārtībā nav atzīmējis.
7. Preču kvalitātes garantija

7.1. Katras e-veikalā pārdodamās preces dati tiek norādīti pie katras preces esošā aprakstā.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.
7.3. Noteiktiem preču veidiem Pārdevējs sniedz zināmu laiku spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos.
7.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

8. Preču atgriešana un apmaiņa.
8.1. Pārdotā prece ir apmaināma, atgriežama, trūkumu novēršana notiek saskaņā ar LR ekonomikas ministra 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr. 217 „Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātiem Priekšmetu atgriešanas un apmaiņas notikumiem, izņemot gadījumus, ja līgums noslēgts par higiēnas produktu, gultas veļas pārdošanu; sk. Informāciju VPI Lietotāju centra mājas lapā http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038; Ne pārtikas preču atgriešanas un maiņas īpatnības; 18.punktu). Nauda par atgrieztām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta uz maksātāja bankas kontu.
8.2. Noteikumu 8.1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
8.3. Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šādi noteikumi:
8.3.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā un kārtīgajā iepakojumā;
8.3.2. Pircējs nedrīkst preci sabojāt;
8.3.3. prece nedrīkst būt pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (neizmantota , nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.)) (šo punktu nepiemēro gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
8.3.4. atgriežamajai precei jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;
8.3.5. atgriežot preci, jāiesniedz iegādes dokuments;
8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā noteikto preču atgriešanas kārtību.
8.5. Ja tiek atgriezta cita un/vai nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt un apmainīt tās pret pienācīgām analoģiskām precēm.
8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu, neieskaitot cenu par piegādi.

9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.
9.1. Pircējs ir atbildīgs par sniegto personīgo datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā sniedz nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.
9.2. Pircējs ir atbildīgs par e-veikalā veiktajām darbībām.
9.3. Piereģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanas datu nodošanu trešajām personām. Ja e-veikala pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja pieslēgšanas datiem, tad Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika sniegta.
9.5. Ja Pārdevēja e-veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāciju vai veicamo darbību, Pārdevējs neapkalpo, nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.
9.6. Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10. Mārketings un informācija.
10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem e-veikalā var iniciēt dažādas akcijas.
10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus tāpat tos atcelt. Jebkura akciju nosacījumu un kārtības mainīšana vai atcelšana ir spēkā tikai precei, t.i. no to izpildīšanas brīža.
10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādītiem sakaru līdzekļiem.
10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot e-veikalā sadaļā „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus. 10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem informācijas vai apstiprinošo paziņojumu, interneta, e-pasta pakalpojumu sniedzēju, tīklu problēmu dēļ.

11. Noslēguma noteikumi.
11.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR tiesību aktiem.
11.2. Visas no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. .

 

Reģistrēties